Видання Міністерства
оборони України.

Видається
з 8 червня 1992 р.

20 лютого 2016 р.
      
№ 46, 10.06.2011 р.

ПРО ПОРЯДОК ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН ДО ПРОКУРАТУРИ


Конституцією України (ст. 40) закріплено, що усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатись до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, які зобов’язані розглянути звернення і дати обгрунтовану відповідь у встановлений законом строк. Реалізацію права громадян на звернення, на їхній розгляд та вирішення встановлено Законом України “Про звернення громадян”. Відповідно до цього закону громадяни мають можливість відстоювати свої права, законні інтереси та відновлювати їх у разі порушення.
Відповідно до ст.12 Закону України “Про прокуратуру” в органах прокуратури розглядаються звернення про порушення прав громадян та юридичних осіб, крім скарг, розгляд яких віднесено до компетенції суду.
Звернення, розгляд яких належить до компетенції судових органів, розглядаються в органах прокуратури в разі необхідності захисту інтересів держави та громадян, які неспроможні через фізичний або матеріальний стан захистити свої порушені чи оспорювані права, або реалізувати процесуальні повноваження (ст. 36-1 Закону України “Про прокуратуру”).
Звернення може бути усним (записаним на особистому прийомі службовою особою) чи письмовим, надісланим поштою або переданим громадянином до відповідної прокуратури особисто чи через уповноважену ним особу. У зверненні мають бути зазначені прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина. У зверненні має бути викладено суть порушеного питання, мають бути зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення має бути підписане заявником (якщо колективне — заявниками) із зазначенням дати.
Звернення, які надійшли до органів прокуратури факсимільним зв’язком або електронною поштою, реєстрації та розгляду не підлягають. Анонімні звернення (без зазначення прізвища, ім’я, по батькові, місця проживання, не підписані авторами) також можуть бути залишеними без розгляду. За наявності в таких зверненнях повідомлень про вчинені злочини або ті, що готуються, вони направляються до правоохоронних органів за належністю.
Звернення з незрозумілим текстом або ті, в яких відсутні дані достатні для їхнього розгляду чи прийняття обгрунтованого рішення (про орган, що прийняв оскаржуване рішення, про час його прийняття тощо), у 5-денний строк повертаються заявникам із відповідними роз’ясненнями працівниками прокуратури.
Звернення громадян, службових та інших осіб вирішуються протягом 30 днів від дня надходження в прокуратуру, а ті, що не потребують додаткового вивчення і перевірки, — не пізніше 15 днів, якщо інший строк не встановлено законом.
Прокуратурою України відповідно до ст. 121 Конституції України здійснюється нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство.
На будь-якій стадії досудового слідства особа, яка вважає, що її конституційні права порушено, має право захистити їх шляхом подання скарги особисто чи її законним представником в установленому кримінально-процесуальним законодавством порядку.

Розгляд і вирішення заяв і скарг громадян у порядку, визначеному кримінально-процесуальним законодавством:
1. Дії слідчого і прокурора можуть бути оскаржені прокурору як безпосередньо, так і через слідчого. Дії прокурора можуть бути оскаржені до суду.
Прокурору можуть бути оскаржені дії, бездіяльність та рішення слідчого учасниками кримінального судочинства, а також іншими особами, якщо вказані дії порушують їхні права та інтереси. У такому ж порядку оскаржуються дії та рішення слідчого про повну або часткову відмову у задоволенні клопотань громадян, якщо з’ясування обставин, заявлених у зверненні, має значення для справи. Прокурор протягом трьох днів після одержання скарги розглядає її і повідомляє результати вирішення скаржнику. Рішення прокурора може бути оскаржене вищестоящому прокурору або в суді.
2. Рішення про відмову в порушенні кримінальної справи можливо оскаржити відповідному прокурору, а якщо таку постанову винесено прокурором — вищестоящому прокурору, за змістом ст. 99-1 КПК України. Скарга подається особою, інтересів якої вона стосується або її представником протягом семи днів з дня одержання копії постанови.
За наявності підстав прокурор може скасувати постанову про відмову в порушенні кримінальної справи з одночасним її порушенням (ч. 4 ст. 100 КПК України).
Про вжиті заходи та прийняте рішення прокурор повідомляє заявника:
— при поданні скарги на постанову органу дізнання в 10-денний строк (ч. 2 ст. 110 КПК України);
— у разі оскарження постанови слідчого — протягом трьох днів після одержання скарги (ч. 1 ст. 235 КПК України).
3. На постанову про порушення кримінальної справи скарги подаються особами, стосовно яких вони порушені їхніми захисниками, законними представниками, а при порушенні кримінальної справи за фактом вчинення злочину — особами, інтересів яких стосується порушена справа з обгрунтуванням ущемлення прав та законних інтересів відповідної особи.
Про результати розгляду скарги та прийняте рішення прокурор зобов’язаний письмово повідомити скаржника мотивованим листом у строки, передбачені ст. 110 ч. 2 (десять днів) і ст. 235 ч. 1 (три дні). Разом з відповіддю заявнику може бути направлена копія постанови про скасування незаконного процесуального рішення.
4. Щодо незгоди із закриттям кримінальної справи статтями 213 — 214 КПК України визначено підстави та порядок їхнього закриття, а ст. 215 КПК України — порядок та строки оскарження постанови про закриття справи.
Особа, щодо якої проводиться слідство, а також особа, інтересів якої воно стосується, або її представник мають право оскаржити цю постанову в частині, що стосується підстав і мотивів закриття справи (ст. 236-5 КПК України).
У разі закриття справи через смерть обвинуваченого близькі родичі і громадські організації можуть з метою реабілітації потерпілого просити про доведення досудового слідства до кінця.
При цьому постанова про закриття кримінальної справи може бути оскаржена зазначеними особами прокурору, а постанова останнього — вищестоящому прокурору як безпосередньо, так і через слідчого у строк, передбачений ч. 1 ст. 215 КПК України, тобто в 7-денний термін з дня одержання письмового повідомлення або копії постанови про закриття кримінальної справи.
Слідчий зобов’язаний протягом доби направити прокурору скаргу, що надійшла до нього, разом із своїм поясненням. Розглядаючи та вирішуючи таку скаргу, прокурор повинен ознайомитися зі справою і не пізніше, як за 30 днів з дня надходження звернення, скасувати постанову про її закриття і відновити досудове слідство або залишити скаргу без задоволення, про що повідомити заявника (ст. 215 ч. 4 КПК України).
Крім того, постанови прокурорсько-слідчих працівників про відмову в порушенні кримінальної справи, про порушення кримінальної справи, про закриття кримінальної справи можуть бути оскаржені безпосередньо до суду відповідно до статей 236-1, 236-7, 236-5 КПК України.

Військова прокуратура Військово-Морських Сил України


Версія для друку

Для додавання коментарів, будь ласка, авторизуйтесь.

Логін:
Пароль:
Якщо Ви ще не зареєстровані, пройдіть миттєву реєстрацію

Архів